رابرت دنیرو به خاطر ولخرجی های همسرش فیلم بازی می کند!

وکیل رابرت دنیرو گفته این بازیگر مشهور مجبور است به میزانی ادامه ناپذیر کار کند و هر نقشی را فارغ از برخورداری یا عدم برخورداری از کیفیت هنری قبول کند تا بتواند هزینه ی زندگی مجلل همسرش که دیگر با او زندگی نمی کند را تأمین کند.

نوشته رابرت دنیرو به خاطر ولخرجی های همسرش فیلم بازی می کند! اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.