ابر قهرمان هایی که در سال 2018 آن ها را از دست دادیم !

ابر قهرمان های از دست داده در سال 2018! ما مرگ های بسیاری از ابرقهرمان ها را در جهان سینمایی مارول 2018 مشاهده کردیم.البته در سال 2018 با بسیاری از ابر قهرمان ها خداحافظی نکردیم اما پس از فیلم Avengers 4 ما شاهد مرگ ابر قهرمان های قدیمی و آشنایی با ابر قهرمان های جدید هستیم.به…

نوشته ابر قهرمان هایی که در سال 2018 آن ها را از دست دادیم ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.