خداحافظی اجباری محسن ابراهیم زاده با خوانندگی + ویدئو

محسن ابراهیم زاده، خواننده ی مشهور پاپ از خداحافظی اجباری و موقت خود با خوانندگی به دلیل مشکل حنجره اش خبر داد.

نوشته خداحافظی اجباری محسن ابراهیم زاده با خوانندگی + ویدئو در روزیاتو پدیدار شد.