ادامه دادگاه جانی دپ و امبر هرد؛ این بار عکس صورت زخمی جانی دپ به نمایش درآمد

در ادامه دادگاه جنجالی جانی دپ و امبر هرد، تصاویری از صورت زخمی دپ به هیات منصفه نشان داده شد که نگهبان امنیتی او ادعا می‌کند توسط امبر هرد ایجاد شده است.

نوشته ادامه دادگاه جانی دپ و امبر هرد؛ این بار عکس صورت زخمی جانی دپ به نمایش درآمد در روزیاتو پدیدار شد.