ادل دو دلداده را در کنسرتش به هم رساند!

ادل در کنسرت تلویزیونی ویژه ی خود به نامزد شدن یک زوج با یکدیگر کمک کرد.

نوشته ادل دو دلداده را در کنسرتش به هم رساند! در روزیاتو پدیدار شد.