رامانا سیاحی؛ بدل آنجلینا جولی که دوست ندارد بدل او باشد

رامانا سیاحی که به واسطه ی شباهت چهره اش به آنجلینا جولی شناخته می شود، در گفتگویی درباره ی شباهت خود به این هنرپیشه مشهور هالیوودی گفت.

نوشته رامانا سیاحی؛ بدل آنجلینا جولی که دوست ندارد بدل او باشد در روزیاتو پدیدار شد.