نفیسه روشن از ازدواج مجدد خود خبر داد

فیسه روشن، بازیگر تلویزیون، از ازدواج مجدد خود خبر داد.

نوشته نفیسه روشن از ازدواج مجدد خود خبر داد د در روزیاتو پدیدار شد.