۱۰ فیلم ترسناک سرگرم کننده که داستان هایی به شدت گیج کننده و پیچیده دارند

در مورد جذابیت فیلمی که می تواند شما را کاملاً گیج و سردرگم کند خیلی چیزها می توان گفت. فیلمی که این ویژگی ها را داشته باشد باید دائم شما را در حال حدس زدن نگه دارد، پایانی داشته باشد که در سراسر داستان ماند یک راز باشد و دائماً شما را در استرس و حالت نیم خیز نگه دارد. اما این ترکیب باید بسیار دقیق باشد زیرا در غیر این صورت، خیلی زود ممکن است وارد قلمرو «چه اتفاق مسخره ای داره اتفاق می افته؟»شویم و هیچ کسی دوست ندارد در چنین موقعیتی باشد. گیج کننده خواندن یک فیلم ضرورتاً یک توهین یا صفت منفی نیست. منظور این است که به آن همه سینماروهایی فکر کنید که گله می کردند دستکم در بار اول چیزی از فیلم Inception نفهمیده اند.

نوشته ۱۰ فیلم ترسناک سرگرم کننده که داستان هایی به شدت گیج کننده و پیچیده دارند د در روزیاتو پدیدار شد.