ازدواج ابرو شاهین ؛ جدی عثمان ” بله ” را گرفت ؛ عروسی نزدیک است !

ازدواج ابرو شاهین با جدی عثمان به واقعیت پیوست. حدود سه ماه پیش بود که ابرو شاهین و جدی عثمان به شایعات خاتمه دادند و رابطه عاشقانه خود را علنی کردند.

نوشته ازدواج ابرو شاهین ؛ جدی عثمان ” بله ” را گرفت ؛ عروسی نزدیک است ! در روزیاتو پدیدار شد.