۱۰ فیلم دیدنی تاریخ سینما در مورد جنگ جهانی اول که احتمالاً تاکنون ندیده اید

فیلم های مربوط به جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۵۰ تا هزاره جدید بر سینما حکمفرما بود اما در مورد فیلم هایی که بر اولین جنگ جهانی قرن بیستم تمرکز داشتند چه؟ اگر بخواهیم واقعیت را بیان کنیم، درگیری بزرگی که از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ با عنوان «جنگ بزرگ» در گرفته بود به اندازه و شبیه جنگ جهانی دوم نتوانست در قالب سینما به تصویر کشیده شود. دلیل اول اینکه جنگ جهانی اول یک جنگ بسیار پیچیده بود؛ در جنگ جهانی اول آدم بدهایی به وضوح نازی ها وجود نداشت و دلایل درگیری این جنگ چهار ساله را می توان دستکم دلایلی پیچیده نامید. همچنین این واقعیت وجود دارد که بخش زیادی از این جنگ در خندق های طرفین درگرفته و به شکل هولناکی تکراری بود، اغلب در باریکه های ناخوشایندی از زمین که با عنوان «سرزمین هیچ کس» از آن ها یاد شده و مملو از موانع، سیم های خاردار و مین بود.

نوشته ۱۰ فیلم دیدنی تاریخ سینما در مورد جنگ جهانی اول که احتمالاً تاکنون ندیده اید در روزیاتو پدیدار شد.