اظهار نظر جنجالی خواهر پانته آ بهرام درباره قشر ضعیف جامعه در برنامه همرفیق + ویدئو

صحبت های خواهر پانته آ بهرام درباره قشر ضعیف جامعه در برنامه همرفیق جنجال آفرین شد.

نوشته اظهار نظر جنجالی خواهر پانته آ بهرام درباره قشر ضعیف جامعه در برنامه همرفیق + ویدئو اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.