از نظر خلبانان خطرناک ترین و استرس زاترین مرحله پرواز کدام است؟

خلبان ها پروازها را کاملاً در کنترل خود دارند، یا دستکم امیدوارند در کنترل داشته باشند. حتی بهترین خلبان ها هم وقتی پای استرس پرواز به میان می آید، تجربه آن را دارند. پاتریک اسمیت که یک خلبان است از مرحله ای پرواز که بیشتری استرس را به او وارد می کند سخن گفته است. در کمال ناباوری، این لحظه اصلاً آن مرحله ای از پرواز که فکر می کنید نیست. در کتاب خود در سال ۲۰۱۳ با عنوان Cockpit Confidential، اسمت می گوید که ورود به باند پرواز می تواند بسیار خطرناک و استرس زا باشد. وی در این باره می گوید: «مسیر حرکت به سمت باند پرواز برای بلند شدن در کابین احساس بسیار خوشایندی باید داشته باشد اما این یکی از شلوغ ترین فازهای پرواز است».

نوشته از نظر خلبانان خطرناک ترین و استرس زاترین مرحله پرواز کدام است؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.