۱۰ قانون عجیبی که کارکنان کاخ سلطنتی بریتانیا برای اخراج نشدن باید رعایت کنند

ممکن است زندگی کردن با اعضای خانواده سلطنتی برای خیلی ها یک رویا باشد. با این حال کارکنان فعلی خانواده سلطنتی ممکن است خیلی با آن ها موافق نباشند. با اینکه آن ها این را یک افتخار می دانند ولی سختی کار و قوانین عجیبی برای آن ها وجود دارد که برای ما حتی غیرواقعی به نظر می رسد. حال با هم نگاهی به عجیب ترین این قوانین کاخ سلطنتی می اندازیم.

نوشته ۱۰ قانون عجیبی که کارکنان کاخ سلطنتی بریتانیا برای اخراج نشدن باید رعایت کنند برای یابنده اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.