همسر ال چاپو در دوراهی خیانت به همسر و حبس ابد؛ در اولین جلسه دادگاه چه گذشت؟

او ملکه زیبایی سابق مکزیک است و هنگامی که تنها ۱۸ سال داشت با خواکین «ال چاپو» گوزمان رییس کارتل مواد مخدر سینالوآ ازدواج کرد و هنگامی که وی به عنوان رهبر یکی از بزرگ ترین کارتل های تولید و قاچاق مواد مخدر جهان از هیچ جنایتی ابایی نداشت، همراه او ماند. حتی بعد از دستگیری ال چاپو نیز، اِما کورونل آیسپورو در جریان دادگاه از خیانت به همسر خود و لو دادن فعالیت های جنایتکارانه اش سرباز زد، علیرغم این که شهادت شاهدان از شکنجه دشمنان توسط ال چاپو و داشتن چندین معشوقه را شنید.

نوشته همسر ال چاپو در دوراهی خیانت به همسر و حبس ابد؛ در اولین جلسه دادگاه چه گذشت؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.