برنامه زمان بندی خاموشی های ۲۲ منطقه تهران از امروز

خاموشی های تهران از امروز ۳ شنبه ۷ بهمن ۹۹ توسط شرکت نیروی توزیع برق تهران اعلام شد. همه ۲۲ منطقه تهران طبق جداولی که در این گفتار ارائه شده است، قطعی برق به مدت ۲ ساعت خواهند داشت. در اطلاعاتی که شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرده است، جدولی برای زمان بندی خاموشی های احتمالی در محدوده شهرداری منطقه ۹ و منطقه ۲۰ تهران تا کنون اعلام نشده است…

نوشته برنامه زمان بندی خاموشی های ۲۲ منطقه تهران از امروز اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.