از نسخه زک اسنایدر Justice League چه انتظاراتی داریم و پیشنهادی برای آینده DCEU

بعد از دو سال و نیم نبرد طرفداران با کمپانی برادران وارنر بر سر افتضاح اولیه «لیگ عدالت» و…

نوشته از نسخه زک اسنایدر Justice League چه انتظاراتی داریم و پیشنهادی برای آینده DCEU اولین بار در وارونه پدیدار شد.