بررسی قسمت هفتم فصل چهارم Rick and Morty

انگل، ولی نه به سبک بونگ جون هو! بعد از قطار قصه ها، ایندفعه نوبت جامعه انگل های فضاییه…

نوشته بررسی قسمت هفتم فصل چهارم Rick and Morty اولین بار در وارونه پدیدار شد.