برن استارک در کتاب Winds of Winter ؛ شاید برن مفیدتر واقع شود!

برن استارک سریال Game of Thrones را با یک نقش محوری شروع کرد ، و با پرت شدنش از…

نوشته برن استارک در کتاب Winds of Winter ؛ شاید برن مفیدتر واقع شود! اولین بار در وارونه پدیدار شد.