بررسی قسمت پنجم فصل چهارم Rick and Morty ؛ تو نیکی میکن و در دجله انداز!

با بررسی قسمت پنجم فصل چهارم Rick and Morty همراه ما باشید تا نگاهی بندازیم…

نوشته بررسی قسمت پنجم فصل چهارم Rick and Morty ؛ تو نیکی میکن و در دجله انداز! اولین بار در وارونه پدیدار شد.