۱۳ فیلم دردناک و نهیلیستی که شما را نسبت به انسان و انسانیت ناامید می‌کنند [قسمت اول]

این روزها مطالعه و تماشای روتین اخبار تجربه ای ناخوشایند و هولناک است و در دنیایی که سیاستمداران و مقامات دولتی هر کشور تنها به منافع خود فکر می کنند به نظر می رسد که اوضاع هر روز رو به وخامت و بدتر شدن است. بدین ترتیب سینما می تواند به عنوان یک راه فرار جذاب از دنیای ترسناک واقعی باشد که در آن بهترین جنبه های انسانیت بشر مورد تاکید قرار گرفته و به ما اجازه دهد تا خلائی که به شدت حس می کنیم را فراموش نماییم. اما فیلم هایی نیز هستند که مسیری کاملاً عکس را در …

نوشته ۱۳ فیلم دردناک و نهیلیستی که شما را نسبت به انسان و انسانیت ناامید می‌کنند [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.