کرونا بازهم قربانی گرفت ؛ تاخیر در اکران فیلم های جدید!

تاخیر در اکران فیلم های جدید روش جدیدیه که ویروس کرونا داره باهاش بهمون ضربه میزنه! ویروس کرونا توی…

نوشته کرونا بازهم قربانی گرفت ؛ تاخیر در اکران فیلم های جدید! اولین بار در وارونه پدیدار شد.