نقد و بررسی فیلم پیلوت ؛ شکستی در اوج زیبایی!

فیلمی با موضوعی تکراری ولی ضعیف تر از آثار گذشته. با ما در نقد و بررسی فیلم پیلوت همراه…

نوشته نقد و بررسی فیلم پیلوت ؛ شکستی در اوج زیبایی! اولین بار در وارونه پدیدار شد.